जन माहिती अधिकारी

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ मधील कलम (७) अन्वये दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील खालील अधिका-यांची अपिलीय प्राधिकारी,जन माहिती अधिकारी व सहाय्यक जन माहिती अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

अक्र प्र. क्र. शासकीय माहिती अधिकारी सहा. शासकीय माहिती अधिकारी / दूरध्वनी क्रमांक अपीलीय प्राधिकारी दूरध्वनी क्रमांक

एक

 

सहा.आयुक्त (सर्वसाधारण) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय , मुंबई - १८.  /  ०२२-२४९३७०६४

सहा.आयुक्त (प्रशासन), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, मुंबई - १८.  /  ०२२-२४९३७०६४

उपआयुक्त (प्रशासन),
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, मुंबई - १८. ०२२-२४९३७२५५

 

दोन

 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, मुंबई -६५  /  ०२२-२९२७२४९५

सहा.कार्यकारी अधिकारी, आरे, मुंबई -६५  /  ०२२ -२९२७२४९५

उपआयुक्त (प्रशासन) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, मुंबई - १८.  /  ०२२ - २४९३७२५५
 

तीन

 

प्राचार्य दुग्धशाळा विज्ञान संस्था, आरे  /  ०२२-२९२७२५२२

प्रशिक्षण अधिक्षक, दुग्धशाळा विज्ञान संस्था, आरे  /  ०२२-२९२७२५२२

उपआयुक्त (प्रशासन), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, मुंबई - १८.  /  ०२२-२४९३७२५५
 

चार

 

नियंत्रक, गुरे नियंत्रण योजना, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई - ६३  /  ०२२-२६८६२५१८

अनुज्ञापन अधिकारी, गुरे नियंत्रण योजना, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई  /  ०२२-२६८७२५२१

उपआयुक्त (प्रशासन), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, मुंबई - १८.  /  ०२२-२४९३७२५५
 

पांच

 

प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प, दापचरी  /  ०२५२१-२२०००४ सहा.प्रकल्प अधिकारी, दुग्धप्रकल्प , दापचरी.  /  ०२५२१-२२०००४ उपआयुक्त (प्रशासन), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, मुंबई - १८.  /  ०२२-२४९३७२५५
 

सहा

प्रक्षेत्र अधिकारी, पशुपैदास व संगोपन केंद्र, पालघर  ०२५२५-२५२००१ कृषि अधिकारी, पशुपैदास व संगोपन केंद्र, पालघर  /  ०२५२५-२५२००१ उपआयुक्त (प्रशासन), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, मुंबई - १८.  /  ०२२-२४९३७२५५
 

सात

प्राचार्य, दुग्धव्यवसाय व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका अभ्यासक्रम, दापचरी  /  ०२५२१-२२००१४ दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी पदविका अभ्यासक्रम, दापचरी  /  ०२५२१-२२००१४ उपआयुक्त (प्रशासन), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, मुंबई - १८.  /  ०२२-२४९३७२५५
 

आठ

 

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई.  /  ०२२-२७५७८५२७ सहा.दुग्धशाळा विकास अधिकारी (तांत्रिक), प्रादुविअ कार्यालय, मुंबई  /  ०२२-२७५७८५२७ उपआयुक्त (प्रशासन), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, मुंबई - १८.  /  ०२२-२४९३७२५५
 

नऊ

 

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक  /  ०२५३-२५७८११६ सहा.दुग्धशाळा विकास अधिकारी (तांत्रिक), प्रादुविअ कार्यालय, नाशिक  /  ०२५३-२५७८११६ उपआयुक्त (प्रशासन), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, मुंबई - १८.  /  ०२२-२४९३७२५५
 

दहा

 

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे.  /  ०२०- २४४५०५६६ सहा.दुग्धशाळा विकास अधिकारी (तांत्रिक), प्रादुविअ कार्यालय, पुणे  /  ०२०-२४४५०५६६ उपआयुक्त (प्रशासन), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, मुंबई - १८.  /  ०२२-२४९३७२५५
 

अकरा

 

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद.  /  ०२४०-२३३१२७१ सहा.दुग्धशाळा विकास अधिकारी (तांत्रिक), प्रादुविअ कार्यालय, औरंगाबाद.   /  ०२४०-२३३१२७१ उपआयुक्त (प्रशासन), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, मुंबई - १८.  /  ०२२-२४९३७२५५
 

बारा

 

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावतीे  /  ०७२१-२६६२४८२ सहा.दुग्धशाळा विकास अधिकारी (तांत्रिक), प्रादुविअ कार्यालय, अमरावती   /  ०७२१-२६६२४८२ उपआयुक्त (प्रशासन), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, मुंबई - १८.  /  ०२२-२४९३७२५५
 

तेरा

 

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर.   /  ०७१२-२५१२८४० सहा.दुग्धशाळा विकास अधिकारी (तांत्रिक), प्रादुविअ कार्यालय, नागपूर.   /  ०७१२-२५१२८४० उपआयुक्त (प्रशासन), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, मुंबई - १८.  /  ०२२-२४९३७२५५

एक

 

प्रभारी व्यवस्थापक, मध्यवर्ती दुग्धशाळा, आरे  /  ०२२-२९२७२५१६ उपसंचालक (कर्मचारी), मध्यवर्ती दुग्धशाळा, आरे  /  ०२२-२९२७२५१६ महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी. २४९३९९८६
 

दोन

 

प्रभारी व्यवस्थापक,बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी  /  ०२२-२४९३९९८६ उपसंचालक (प्रशासन), बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी  /  ०२२-२४९३९९८६/८७ महाव्यवस्थापक,बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी  /  ०२२-२४९३९९८६
 

तीन

 

प्रभारी व्यवस्थापक, मातृदुग्धशाळा , कुर्ला  /  ०२२-२५२२८४२१ सहा.संचालक (प्रशासन), मातृदुग्धशाळा , कुर्ला  /  ०२२-२५२२८४२१ महाव्यवस्थापक,बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी  /  ०२२-२४९३९९८६
 

चार

 

नियंत्रक, दूध परिवहन सेवा, वरळी  /  ०२२-२४९३४३१६ उपनियंत्रक (प्रशासन), दूध परिवहन सेवा, वरळी  /  ०२२-२४९३९९८६ महाव्यवस्थापक,बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी  /  ०२२-२४९३९९८६
 

पाच

 

उपसंचालक(प्रशासन), बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी  /  ०२२-२४९३९९८६ अधिक्षक,बृहन्मुंबई दूध योजना वरळी  /  ०२२-२४९३९९८६ महाव्यवस्थापक,बृहन्मुंबई दूध योजना वरळी  /  ०२२-२४९३९९८६

एक

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, रत्नागिरी  /  ०२३५२-२२२९८२ प्रमुख लिपीक,शासकीय दूध योजना, रत्नागिरी  /  ०२३५२-२२२९८२ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई,  /  ०२२-२७५७८५२७
 

दोन

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना,चिपळूण  /  ०२३५५-२५६१३६ दुग्धशाळा व्यवस्थापक, वर्ग-३,शासकीय दूध योजना, चिपळूण  /  ०२३५५-२५६१३६ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई,  /  ०२२-२७५७८५२७
 

तीन

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना,कणकवली   /  ०२३६७-२३२०२४ प्रमुख लिपीक,शासकीय दूध योजना, कणकवली  /  ०२३६७-२३२०२४ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई,  /  ०२२-२७५७८५२७
 

चार

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना,महाड  /  ०२१४५-२२२१७६ प्रमुख लिपीक,शासकीय दूध योजना, महाड  /  ०२१४५-२२२१७६ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई,  /  ०२२-२७५७८५२७
 

पाच

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, खोपोली  /  ०२१९२-२६२४९२ प्रमुख लिपीक,शासकीय दूध योजना, खोपोली  /  ०२१९२-२६२४९२ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई,  /  ०२२-२७५७८५२७
 

सहा

 

प्रभारी व्यवस्थापक, शासकीय दूध वितरण डेपो, गोवे-भिवंडी  /  ०२५२२-२८०५२७ प्रमुख लिपीक,शासकीय दूध योजना, गोवे-भिवंडी  /  ०२५२२-२८०५२७ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई,  /  ०२२-२७५७८५२७
 

सात

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, रायगड-अलिबाग  /  ०२१४१-२२२२८३ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, रायगड-अलिबाग  /  ०२१४१ २२२२८३ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई,  /  ०२२-२७५७८५२७
 

आठ

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी  /  ०२३५२-२२२९८२ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी  /  ०२३५२-२२२९८२ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई,  /  ०२२-२७५७८५२७
 

नऊ

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग  /  ०२३६२-२२८८३८ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग  /  ०२३६२-२२८८३८ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई, ०२२-२७५७८५२७
 

दहा

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, ठाणे  /  ०२२-२७५६५९३२ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, ठाणे  /  ०२२-२७५६५९३२ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई,  /  ०२२-२७५७८५२७

एक

 

महाव्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, धुळे  /  ०२५६२-२३५३४९ दुग्धशाळा व्यवस्थापक,शासकीय दूध योजना, धुळे  /  ०२५६२-२३५३४९ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,नाशिक   /  ०२५३-२५७८११६
 

दोन

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, नाशिक  /  ०२५३-२५७२८४९ सहा.दुग्धशाळा अभियंता, शासकीय दूध योजना, नाशिक  /  ०२५३-२५७२८४९ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, ,नाशिक  /  ०२५३-२५७८११६
 

तीन

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, चाळीसगांव  /  ०२५८९-२२२२०४ दुग्धशाळा व्यवस्थापक, वर्ग-३ शासकीय दूध योजना, चाळीसगांव  /  ०२५८९-२२२२०४ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक  /  ०२५३-२५७८११६
 

चार

 

महाव्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, अहमदनगर  /  ०२४१-२७७७४०१ उप दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, अहमदनगर  /  ०२४१-२७७७४०१ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक   /  ०२५३-५७८११६
 

पाच

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना,वणी  /  ०२५७-२२०१७९ दुग्धशाळा व्यवस्थापक, वर्ग-३,शासकीय दूध योजना, वणी  /  ०२५७-२२०१७९ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक  /  ०२५३-२५७८११६
 

सहा

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक  /  ०२५३-२५७६२५० सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक  /  ०२५३-२५७६२५० प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक  /  ०२५३-२५७८११६
 

सात

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, धुळे  /  ०२५६२-२३५९२० सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, धुळे  /  ०२५६२-२३५९२० प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक  /  ०२५३-२५७८११६
 

आठ

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, जळगांव,  /  ०२५७-२२२५४०५ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, जळगांव,  /  ०२५७-२२२५४०५ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक   /  ०२५३-२५७८११६
 

नऊ

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अहमदनगर,  /  ०२४१-२७७८९८४ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अहमदनगर,  /  ०२४१-२७७८९८४ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक  /  ०२५३-२५७८११६

एक

 

महाव्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, पुणे  /  ०२०-२५८१०४५३ दुग्धशाळा व्यवस्थापक,शासकीय दूध योजना, पुणे  /  ०२०-२५८१०४५३ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे  /  ०२०-२४४५०५६६
 

दोन

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना,सोलापूर  /  ०२१७-२७३२३३० पाळी व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, सोलापूर  /  ०२१७-२७३२३३० प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे  /  ०२०-२४४५०५६६
 

तीन

 

महाव्यवस्थापक, दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, मिरज  /  ०२३३-२२२८४७० उपदुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, मिरज  /  ०२३३-२२२८४७० प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे  /  ०२०-२४४५०५६६
 

चार

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, वर्ग-३,शासकीय दूध योजना, महाबळेश्वर  /  ०२१६८-२६०३३५ दुग्धशाळा व्यवस्थापक,शासकीय दूध योजना, महाबळेश्वर  /  ०२१६८-२६०३३५ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे  /  ०२०-२४४५०५६६
 

पाच

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, सातारा  /  ०२१६८-२४४६७९ दुग्धशाळा व्यवस्थापक,शासकीय दूध योजना, सातारा  /  ०२१६८-२४४६७९ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे  /  ०२०-२४४५०५६६
 

सहा

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे  /  ०२०-२५८१२८९० सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे  /  ०२०- २५८१२८९० प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे  /  ०२०-२४४५०५६६
 

सात

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सातारा  /  ०२१६२-२४४३४३ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सातारा  /  ०२१६२-२४४३४३ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे  /  ०२०-२४४५०५६६
 

आठ

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सांगली  /  ०२३३-२२२२८३७ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सांगली  /  ०२३३-२२२२८३७ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे  /  ०२०-२४४५०५६६
 

नऊ

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सोलापूर  /  ०२१७-२७३११४७ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सोलापूर  /  ०२१७-२७३११४७ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे  /  ०२०-२४४५०५६६
 

दहा

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, कोल्हापूर  /  ०२३१-२६५१७२४ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, कोल्हापूर  /  ०२३१-२६५१७२४ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे  /  ०२०-२४४५०५६६

एक

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, औरंगाबाद  /  ०२४०-२३३१२७१ दुग्धशाळा व्यवस्थापक, वर्ग-३, शासकीय दूध योजना, औरंगाबाद  /  ०२४०-२३३१२७१ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद  /  ०२४०-२३३१२७१/१९७२
 

दोन

 

महाव्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, उदगीर  /  ०२३८५-२५५५७२ उप दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, उदगीर  /  ०२३८५-२५५५७२ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद  /  ०२४०-२३३१२७१
 

तीन

 

महाव्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना,बीड  /  ०२४४२-२२२५६५ दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, बीड  /  ०२४४२-२२२५६५ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद  /  ०२४०-२३३१२७१
 

चार

 

महाव्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना,नांदेड  /  ०२४६२-२२६७२१ दूध संकलन अधिकारी, शासकीय दूध योजना,नांदेड  /  ०२४६२-२२६७२१ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद  /  ०२४०-२३३१२७१
 

पाच

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, भूम  /  ०२४७८-२७२०४२ दुग्धशाळा व्यवस्थापक, वर्ग-३, शासकीय दूध योजना, भूम  /  ०२४७८-२७२०४२ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद   /  ०२४०-२३३१२७१
 

सहा

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, परभणी  /  ०२४५२-२४८१३७ पाळी व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, परभणी  /  ०२४५२-२४८१३७ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद  /  ०२४०-२३३१२७१
 

सात

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद  /  ०२४०-२३३४२४५ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद  /  ०२४०-२३३४२४५ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद  /  ०२४०-२३३१२७१
 

आठ

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, जालना  /  ०२४८२-२२५७२४ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, जालना  /  ०२४८२-२२५७२४ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद  /  ०२४०-२३३१२७१
 

नऊ

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, परभणी  /  ०२४५२-२४८१५२ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, परभणी  /  ०२४५२-२४८१५२ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद  /  ०२४०-२३३१२७१
 

दहा

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, बीड ४३११२२  /  ०२४४२-२२२४४० सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, बीड ४३११२२  /  ०२४४२-२२२४४० प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद   /  ०२४०-२३३१२७१
 

अकरा

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नांदेड  /  ०२४६२-२२६६१९ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नांदेड  /  ०२४६२-२२६६१९ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद   /  ०२४६२-२३३१२७१
 

बारा

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, उस्मानाबाद  /  ०२४७२-२५१४६३ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, उस्मानाबाद  /  ०२४७२-२५१४६३ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद  /  ०२४०-२३३१२७१
 

तेरा

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, लातूर  /  ०२३८२-२४३८८८ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, लातूर  /  ०२३८२-२४३८८८ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद  /  ०२३८२-२३३१२७१

एक

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, अमरावती  /  ०७२१-२६६२४७५ सहा.दुग्धशाळा अभियंता, शासकीय दूध योजना, अमरावती  /  ०७२१-२६६२४७५ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती  /  ०७२१-२६६२४८२
 

दोन

 

महाव्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, अकोला  /  ०७२४-२४५८४१३ दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, अकोला  /  ०७२४-२४५८४१३ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारीअमरावती  /  ०७२१-२६६२४८२
 

तीन

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, नांदुरा  /  ०७२६५-२२१००८ दुग्धशाळा व्यवस्थापक, वर्ग-३, शासकीय दूध योजना, नांदुरा  /  ०७२६५-२२१००८ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती  /  ०७२१-२६६२४८२
 

चार

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, बुलढाणा  /  ०७२६२-२४२२६२ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, बुलढाणा   /  ०७२६२-२४२२६२ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती  /  ०७२१-२६६२४८२
 

पाच

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,अकोला  /  ०७२४-२४५९७३६ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अकोला  /  ०७२४-२४५९०३६ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती  /  ०७२१-२६६२४८२
 

सहा

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती  /  ०७२१-२६६२४७१ सहा. जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती  /  ०७२१-२६६२४७१ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती  /  ०७२१-२६६२४८२
 

सात

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, यवतमाळ  /  ०७२३२-२४९५३१ सहा जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, यवतमाळ  /  ०७२३२-२४९५३१ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती  /  ०७२१-२६६२४८२
 

आठ

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, यवतमाळ  /  ०७२३२-२४९३२२ प्रशितन प्रभारक, शासकीय दूध योजना, यवतमाळ  /  ०७२३२-२४९३२२ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती  /  ०७२१-२६६२४८२

एक

 

महाव्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, नागपूर   /  ०७१२-२५१०३८० दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, नागपूर  /  ०७१२-२५१०३८० प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर  /  ०७१२-२५१२८४०
 

दोन

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, वर्धा  /  ०७१५२-२६०४६५ सहा.दुग्धशाळा अभियंता, शासकीय दूध योजना, वर्धा  /  ०७१५२-२६०४६५ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर  ०७१-२५१२८४०
 

तीन

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना,गोंदिया  /  ०७१८२-२५२०२७ पाळी व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, गोंदिया  /  ०७१८२-२५२०२७ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर  /  ०७१२-२५१२८४०
 

चार

 

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, चंद्रपूर  /  ०७१७२-२५६१४९ पाळी व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, चंद्रपूर  /  ०७१७२-२५६१४९ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर  /  ०७१२-२५१२८४०
 

पाच

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, वर्धा  ०७१५२-२६०४९१ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, वर्धा  /  ०७१५२-२६०४९१ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर  /  ०७१२-२५१२८४०
 

सहा

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर  /  ०७१२-२५१४८२ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर  /  ०७१२-२५१४८२ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर  /  ०७१२-२५१२८४०
 

सात

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, भंडारा - ४४९०४  /  ०७१८४-२५२६५७ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, भंडारा  /  ०७१८४-२५२६५७ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर  /  ०७१२-२५१२८४०
 

आठ

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, चंद्रपूर  /  ०७१७१-२५१२२६ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, चंद्रपूर  ०७१७१-२५१२२६ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर   /  ०७१२-२५१२८४०
 

नऊ

 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, गडचिरोली  /  ०७१३२-२२२३७८ सहा.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, गडचिरोली  /  ०७१३२-२२२३७८ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर  /  ०७१२-२५१२८४०
मराठी