मागील वर्षांची आकडेवारी

     मासिक आकडेवारी
खाजगी दुग्धशाळा सहकारी संघ खाजगी  सह. संघ उप पदार्थ शासन, संघ, खाजगी
प्रापण/वितरण
भरारी पथक
वर्ष २०१० वर्ष २०१०   - - वर्ष २०१०  
वर्ष २०११ वर्ष २०११ वर्ष २०११ - वर्ष २०११
वर्ष २०१२ वर्ष २०१२ वर्ष २०१२ - वर्ष २०१२
वर्ष २०१३ वर्ष २०१३ वर्ष २०१३ वर्ष २०१३ वर्ष २०१३
वर्ष २०१४ वर्ष २०१४ वर्ष २०१४ वर्ष २०१४ वर्ष २०१४
वर्ष २०१५  वर्ष २०१५  वर्ष २०१५  वर्ष २०१५  वर्ष २०१५ 
वर्ष २०१६  वर्ष २०१६ वर्ष २०१६  वर्ष २०१६ वर्ष २०१६ 
दैनंदिन आकडेवारी
शासकीय दुग्धशाळा - एकूण दूध संकलन,वितरण,शिल्लक,रुपांतरण.
वर्ष २०१०  वर्ष २०११ वर्ष २०१२ वर्ष २०१३
वर्ष २०१४ वर्ष २०१५  वर्ष २०१६  
दैनंदिन आकडेवारी
विभागीय आकडेवारी- दूधाचे प्रापण व वितरण इ.
वर्ष २०१० वर्ष २०११ वर्ष २०१२ वर्ष २०१३
दैनंदिन आकडेवारी
बृहन्मुंबई दूध योजना- वितरण,स्वीकृती,शिल्लक  (आरे/वरळी/कुर्ला  दुग्धशाळा)
वर्ष २०११ वर्ष २०१२ वर्ष २०१३ वर्ष २०१४
वर्ष २०१५  वर्ष २०१६    
दैनंदिन आकडेवारी
प्रापण , वितरण, शिल्लक  इ.
विभाग दूध योजना शितकरण केंद्रे विभागीय
आकडेवारी
 
नवी मुंबई
वर्ष २०१२ वर्ष २०१२ -
वर्ष २०१३ वर्ष २०१३ -
वर्ष २०१४ वर्ष २०१४ वर्ष २०१४
  वर्ष २०१५  वर्ष २०१५  वर्ष २०१५ 
  वर्ष २०१६  वर्ष २०१६  वर्ष २०१६ 
       
 
 पुणे
वर्ष २०१२ वर्ष २०१ -
वर्ष २०१३ वर्ष २०१३ -
वर्ष २०१४ - वर्ष २०१४
  वर्ष २०१५  - वर्ष २०१५ 
  वर्ष २०१६ वर्ष २०१६ वर्ष २०१६
       
   नाशिक वर्ष २०१२ वर्ष २०१२ -
वर्ष २०१३ वर्ष २०१३ -
- - वर्ष २०१४
  - - वर्ष २०१५ 
      वर्ष २०१६
       
  औरंगाबाद वर्ष २०१२ वर्ष २०१२ -
वर्ष २०१३ वर्ष २०१३ -
वर्ष २०१४ वर्ष २०१४ वर्ष २०१४
  वर्ष २०१५  वर्ष २०१५  वर्ष २०१५ 
  वर्ष २०१६ वर्ष २०१६  वर्ष २०१६ 
       
  अमरावती वर्ष २०१२ वर्ष २०१२ -
वर्ष २०१३ वर्ष २०१३ -
वर्ष २०१४ वर्ष २०१४ वर्ष २०१४
  वर्ष २०१५  वर्ष २०१५  वर्ष २०१५ 
  वर्ष २०१६  वर्ष २०१६ वर्ष २०१६
       
   नागपूर वर्ष २०१२ वर्ष २०१२ -
वर्ष २०१३ वर्ष २०१३ -
वर्ष २०१४ वर्ष २०१४ वर्ष २०१४
  वर्ष २०१५  वर्ष २०१५  वर्ष २०१५ 
  वर्ष २०१६  वर्ष २०१६  वर्ष २०१६
मराठी