G.R. DEPT. ORDER / शासन, निर्णय, आदेश

शीर्षक प्रारंभ तारीख डाउनलोड
पॉलीफिल्म, कौस्टेक सोडा, डिटर्जंट पेस्ट, प्लास्टिक ट्रे , स्नो एन्कल बूट या सामग्रीचा पुरवठा करणेसाठीच्या निविदेची दुसरी मुदतवाढ . शनीवार, July 1, 2017 | मराठी पीडीएफ   आकार (379930)
पॉलीफिल्म, कौस्टेक सोडा, डिटर्जंट पेस्ट, प्लास्टिक ट्रे , स्नो एन्कल बूट या सामग्रीचा पुरवठा करणे. शनीवार, July 1, 2017 | मराठी पीडीएफ   आकार (405726)
दुध खरेदी दरामध्ये वाढ. सोमवार, June 19, 2017 | मराठी पीडीएफ   आकार (535450)
दुग्धतंत्रशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम वर्ष २०१७ -१८ प्रवेशाकरीता जाहीरात. बुधवार, June 7, 2017 | मराठी पीडीएफ   आकार (374177)
दूध खरेदी दर , विक्री किंमत मध्ये वाढ...शुद्धिपत्रक सोमवार, April 17, 2017 | मराठी पीडीएफ   आकार (436596)
राज्यातील जिल्हा / तालुका संघांना शितकरण प्रक्रिया इ. दर आकारणी करणेबाबत. गुरुवार, April 13, 2017 | मराठी पीडीएफ   आकार (1018971)
दूध खरेदी दर , विक्री किंमत मध्ये वाढ मंगळवार, April 11, 2017 | मराठी पीडीएफ   आकार (1321074)
बृहन्मुंबई दूध योजने मार्फत आरे शक्ती गाय दूध (३.८% फॅट / ८.५% एसएनएफ) खरेदी - विक्री करण्यास मान्यता. शनीवार, October 15, 2016 | मराठी पीडीएफ   आकार (805873)
शासकीय दुध योजने मार्फत विक्री करण्यात येणाऱ्या दुधासाठी वितरक कमिशनचे सुधारित दर. शनीवार, October 15, 2016 | मराठी पीडीएफ   आकार (741934)
बृहन मुंबई दूध योजने मार्फत आरे शक्ती गाय दूध (फॅट - ३.८%, एस.एन.एफ - ८.५%) विक्री करण्यास मान्यता शनीवार, October 15, 2016 | मराठी पीडीएफ   आकार (410484)
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांना लिपिक टंकलेखक पदावर नियुक्ती देण्याबाबत. शुक्रवार, October 28, 2016 | मराठी पीडीएफ   आकार (449208)
मा. मंत्री व मा. राज्यमंत्री पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय यांच्यामधील कामकाजाचे वाटप शनीवार, October 15, 2016 | मराठी पीडीएफ   आकार (1924216)
दूध खरेदी दर , विक्री किंमत मध्ये वाढ मंगळवार, June 28, 2016 | मराठी पीडीएफ   आकार (1669336)
राज्यातील ई- गव्हर्नस प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी दि. २१/११/२०१४ रोजी मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचे कार्यवृत्त शुक्रवार, January 9, 2015 | मराठी पीडीएफ   आकार (8371730)
दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचा नवा कर्मचारी आकृतिबंध शनीवार, August 30, 2014 | मराठी पीडीएफ   आकार (2420253)
अंतर्गत वाहतूक खर्च,सहकारी दूध संघ /संस्था यांचे कमिशन इ.मध्ये बदल मंगळवार, November 25, 2014 | मराठी पीडीएफ   आकार (867999)
दूध खरेदी दर , विक्री दर व वितरकांचे कमिशन मध्ये वाढ गुरुवार, November 21, 2013 | मराठी पीडीएफ   आकार (174554)
दूध खरेदी दर , विक्री किंमत मध्ये वाढ बुधवार, May 22, 2013 | मराठी पीडीएफ   आकार (100041)
सहकारी दूध संघ /संस्था यांच्या कमिशनमध्ये सुधारणा शनीवार, November 17, 2012 | मराठी पीडीएफ   आकार (107046)
म.व्य., शा.दू.यो. नागपूर यांचे वृत्त-स्वीपींग दूध भुकटी विक्री बाबत मंगळवार, February 7, 2012 | मराठी पीडीएफ   आकार (20973)
विक्री दरात वाढ व सहकारी दूध संघ /संस्था यांच्या कमिशनमध्ये वाढ गुरुवार, November 3, 2011 | मराठी पीडीएफ   आकार (68621)
आरे केंद्रासाठी जाहिरात,अर्ज,अतिरिक्त अटी व आवश्यक कागदपत्रे. शुक्रवार, September 30, 2011 | मराठी पीडीएफ   आकार (65314)
शुद्धिपत्र-आरे सरिता केंद्र वाटप करण्याची पद्धती. बुधवार, July 27, 2011 | मराठी पीडीएफ   आकार (1054129)
आरे सरिता केंद्र वाटप करण्याची पद्धती. गुरुवार, July 7, 2011 | मराठी पीडीएफ   आकार (1404142)
सहकारी संघ /संस्था यांच्या दूध खरेदी कमिशन मध्ये वाढ बुधवार, September 14, 2011 | मराठी पीडीएफ   आकार (78072)
दूध खरेदी दर , विक्री किंमत मध्ये वाढ गुरुवार, August 25, 2011 | मराठी पीडीएफ   आकार (134982)
दूध विक्री दरामध्ये सुधारणा - म.व्य., शा.दू.यो. नागपूर यांचे वृत्त शनीवार, July 16, 2011 | मराठी पीडीएफ   आकार (42842)
दूध विक्री दरामध्ये सुधारणा गुरुवार, July 7, 2011 | मराठी पीडीएफ   आकार (1075369)
दूध खरेदी दर , विक्री दर व वितरकांचे कमिशन मध्ये वाढ शनीवार, April 2, 2011 | मराठी पीडीएफ   आकार (213850)
दूध उत्पादक संस्थांचे दूध थेट संकलन करणे बाबत गुरुवार, August 26, 2010 | मराठी पीडीएफ   आकार (1654554)
दूध खरेदी दर व विक्री दर वाढ सोमवार, March 29, 2010 | मराठी पीडीएफ   आकार (259429)
दूध विक्री दर वाढ बुधवार, March 31, 2010 | मराठी पीडीएफ   आकार (1772725)
दूध विक्री दर वाढ शुक्रवार, January 1, 2010 | मराठी पीडीएफ   आकार (89483)
दूध खरेदी दर वाढ गुरुवार, December 31, 2009 | मराठी पीडीएफ   आकार (137220)
दूध खरेदी दर वाढ मंगळवार, November 17, 2009 | मराठी पीडीएफ   आकार (126571)
दुग्धजन्य पदार्थांचे विक्री दर शुक्रवार, November 13, 2009 | मराठी पीडीएफ   आकार (73628)
दुधामधील किमान प्रथिन % मंगळवार, August 25, 2009 | मराठी पीडीएफ   आकार (762905)
दूध विक्री दर व कमिशन मध्ये वाढ गुरुवार, August 20, 2009 | मराठी पीडीएफ   आकार (70919)
शासकीय दुग्धशाळा / शितकरण केंद्र सहकारी दुध संघाकडे हस्तांतरित किंवा विक्री करणेबाबत. सोमवार, November 11, 2002 | मराठी पीडीएफ   आकार (2693571)