स्क्रीन रीडर

प्रमाणित  चाचणी व गुणवत्ता प्रमाणपत्र World Wide Web Consortium (W3C),वेब सामग्री उपलब्ध मार्गदर्शक सूचना (WCAG) 2.0 level A याचे पालन करते.  यामुळे अंध  वाचकांना स्क्रीन रीडर सारख्या   तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने  वेबसाइटचा वापर  करणे शक्य होईल. JAWS सारखे  विविध स्क्रीन रीडर वापरून वेबसाईटवरील  माहिती घेणे सुलभ होईल.

विविध स्क्रीन रीडर माहिती पुढीलप्रमाणे:

विविध स्क्रीन रीडर संबंधित माहिती

स्क्रीन रीडर वेबसाइट मोफत / व्यावसायिक
The login screen (SAFA) http://www.nabdelhi.org/NAB_SAFA.htm मोफत
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/ मोफत
System Access To Go http://www.satogo.com/ मोफत
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=2 मोफत
WebAnywhere http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php मोफत
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 व्यावसायिक
JAWS http://www.मोफतdomscientific.com/jaws-hq.asp व्यावसायिक
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 व्यावसायिक
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ व्यावसायिक

 

मराठी