सांख्यिकी

मागील वर्षांची आकडेवारी- वर्ष २०१०-२०११-२०१२-२०१३-२०१४-२०१५-२०१६
राज्य स्तरीय आकडेवारी
बृहन्मुंबई दूध योजना
नवी मुंबई विभाग
पुणे विभाग
नाशिक विभाग 
औरंगाबाद विभाग
अमरावती विभाग
नागपूर विभाग 

राज्य स्तरीय आकडेवारी

दैनदिन आकडेवारी (शासकीय दुग्धशाळा) - एकूण दूध संकलन,वितरण,शिल्लक,रुपांतरण ...वर्ष २०१७
शासकीय+सह. संघ+ खाजगी दुग्धशाळा- दूध संकलन,वितरण,शिल्लक,रुपांतरण ई. ... वर्ष २०१७
सह. संघ - दूध संकलन,वितरण,शिल्लक,रुपांतरण ई.. ... वर्ष २०१७
खाजगी दुग्धशाळा दूध संकलन,वितरण, ... वर्ष २०१७
सह. संघ व  खाजगी दुग्धशाळा - दुग्धजन्य पदार्थांची उत्पादन,विक्री व शिल्लक ... वर्ष २०१७
भरारी पथक अहवाल ... वर्ष २०१७

२.बृहन्मुंबई दूध योजना

दैनंदिन आकडेवारी (वितरण,स्वीकृती,शिल्लक)
आरे/वरळी/कुर्ला  दुग्धशाळा......वर्ष २०१७

३.नवी मुंबई विभाग    

दैनंदिन आकडेवार
संकलन,वितरण,शिल्लक
मासिक आकडेवारी
 दुग्धशाळा.... वर्ष २०१७ सहकारी संघ....वर्ष २०१७ शासन+संघ+खाजगी ...वर्ष २०१७
 शितकरण केंद्र...वर्ष २०१७ खाजगी दुग्धशाळा ....वर्ष २०१७   भरारी पथक अहवाल....वर्ष २०१७
विभागीय आकडेवारी...वर्ष २०१७  सह. संघ व खाजगी दुग्धशाळा-
उप पदार्थ 
  ....वर्ष २०१७
 

४. पुणे विभाग   

दैनंदिन आकडेवारी
संकलन,वितरण,शिल्लक
मासिक आकडेवारी
दुग्धशाळा....वर्ष २०१७ सहकारी संघ....वर्ष २०१७ शासन+संघ+खाजगी..वर्ष २०१७
शितकरण केंद्र...वर्ष २०१७ खाजगी दुग्धशाळा....वर्ष २०१७ भरारी पथक अहवाल....वर्ष २०१७
विभागीय आकडेवारी...वर्ष २०१७ सह. संघ व खाजगी दुग्धशाळा-
उप पदार्थ  ....वर्ष २०१७
 

५. नाशिक विभाग

दैनंदिन आकडेवारी
संकलन,वितरण,शिल्लक
मासिक आकडेवारी

विभागीय आकडेवारी....वर्ष २०१७

सहकारी संघ....वर्ष २०१७ शासन+संघ+खाजगी..वर्ष २०१७
खाजगी दुग्धशाळा....वर्ष २०१७ भरारी पथक अहवाल....वर्ष २०१७
सह. संघ व खाजगी दुग्धशाळा-
उप पदार्थ ....वर्ष २०१७
 

६. औरंगाबाद विभाग   

दैनदिन आकडेवारी
संकलन,वितरण,शिल्लक
मासिक आकडेवारी
दुग्धशाळा.... वर्ष २०१७ सहकारी संघ....वर्ष २०१७ शासन+संघ+खाजगी...वर्ष २०१७
शितकरण केंद्र...वर्ष २०१७ खाजगी दुग्धशाळा...वर्ष २०१७ भरारी पथक अहवाल....वर्ष २०१७
विभागीय आकडेवारी...वर्ष २०१७ सह. संघ व खाजगी दुग्धशाळा -उप पदार्थ ....वर्ष २०१७  

७. अमरावती विभाग

दैनंदिन आकडेवारी
संकलन,वितरण,शिल्लक
मासिक आकडेवारी
दुग्धशाळा....वर्ष २०१७ सहकारी संघ....वर्ष २०१७ शासन+संघ+खाजगी..वर्ष २०१७
शितकरण केंद्र...वर्ष २०१७ खाजगी दुग्धशाळा....वर्ष २०१७ भरारी पथक अहवाल....वर्ष २०१७
विभागीय आकडेवारी...वर्ष २०१७ सह. संघ व खाजगी दुग्धशाळा-
उप पदार्थ  ....वर्ष २०१७
 

८. नागपूर विभाग  

दैनदिन आकडेवारी
<संकलन,वितरण,शिल्लक
मासिक आकडेवारी
 दुग्धशाळा....वर्ष २०१७  सहकारी संघ....वर्ष २०१७ शासन+संघ+खाजगी...वर्ष २०१७
 शितकरण केंद्र...वर्ष २०१७ खाजगी दुग्धशाळा ....वर्ष २०१७ भरारी पथक अहवाल...वर्ष २०१७
विभागीय आकडेवारी...वर्ष २०१७ सह. संघ व खाजगी दुग्धशाळा-
उप पदार्थ
  ....वर्ष २०१७
 
मराठी