कर्मचा-यां करीता

अधिका-यांसाठी (वर्ग-१ व वर्ग-२) सेवा प्रवेश नियम
कर्मचा-यांसाठी (वर्ग -३ व वर्ग -४ ) सेवा प्रवेश नियम
अधिका-यांची (वर्ग-१ व वर्ग-२) जेष्ठता सूची
कर्मचा-यांची जेष्ठता सूची (वर्ग-३ व वर्ग -४) pdf iconमंजूर पदे, भरलेली पदे, रिक्त पदे, यांचा तपशील


अधिका-यांसाठी (वर्ग-१ व वर्ग-२) सेवा प्रवेश नियम

अ.क्र. पद पी.डी.एफ.
सर्वसाधारण गट - वर्ग -१ (वरिष्ठ),वर्ग-१ (कनिष्ठ), वर्ग -२ (तांत्रिक/प्रशासन/कार्यकारी) . pdf iconमराठी पी.डी.एफ.
दुग्धशाळा अभियांत्रिकी गट pdf iconEnglish PDF
दुग्धशाळा परिवहन गट pdf iconEnglish PDF
सुरक्षा /दक्षता गट pdf iconEnglish PDF

कर्मचा-यांसाठी (वर्ग -३ व वर्ग -४ ) सेवा प्रवेश नियम

अ.क्र. पद पी.डी.एफ.
दुग्धशाळा विज्ञान गट – दुग्धशाळा व्यवस्थापक / सहा. दुग्धशाळा व्यवस्थापक / पाळी व्यवस्थापक /
व्यवस्थापक (शीतकरण केंद्र) / दूध प्रापण अधिकारी / चीज संशोधन सहाय्यक / तांत्रिक सहाय्यक
(दुग्धशाळा तंत्रशास्त्र)/ तंत्रशास्त्र सहाय्यक / प्रयोग निर्देशक (दुग्धशाळा तंत्रशास्त्र) / पाळी व्यवस्थापक
(विशेष कार्यभार) /सहा. दक्षता अधिकारी (दुग्धशाळा तंत्रशास्त्र) / दुग्धशाळा पर्यवेक्षक / सहा. पाळी
व्यवस्थापक / कनिष्ठ दुग्धशाळा अधिकारी
pdf iconEnglish PDF
कृषी अधिकारी pdf iconEnglish PDF
सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी pdf iconEnglish PDF
दूध प्रापण पर्यवेक्षक / दूध वितरण पर्यवेक्षक pdf iconEnglish PDF
कृषी पर्यवेक्षक / प्रयोगशाळा निरीक्षक / संगणक (सांख्यिकी शाखा ) व कृषी सहाय्यक pdf iconEnglish PDF-
सिव्हील अभियांत्रिकी सहाय्यक pdf iconEnglish PDF
पशुधन पर्यवेक्षक pdf iconEnglish PDF
स्वीय सहाय्यक (वर्ग-२) / लघूलेखक- उच्चश्रेणी / लघूलेखक- निम्नश्रेणी / लघू टंकलेखक pdf iconEnglish PDF
अधिक्षक / प्रमुख लिपिक /वरिष्ठ लिपिक pdf iconEnglish PDF
१० वर्ग -४ –नाईक,दप्तरी,यंत्रचालक व इतर pdf iconEnglish PDF

अधिका-यांची (वर्ग-१ व वर्ग-२) जेष्ठता सूची

अ.क्र. पद सन-२०१६ सन -२०१७
प्रस्तावित अंतिम प्रस्तावित अंतिम
महाव्यवस्थापक गट pdf iconमराठी pdf iconमराठी    
उप आयुक्त गट        
सर्वं साधारण गट –वरिष्ठ वर्ग -१ pdf iconमराठी pdf iconमराठी pdf iconमराठी  
सर्वं साधारण गट –कनिष्ठ वर्ग -१ pdf iconमराठी pdf iconमराठी pdf iconमराठी  
सर्वं साधारण गट – वर्ग- २ pdf iconमराठी pdf iconमराठी pdf iconमराठी  
अभियांत्रिकी गट –उप आयुक्त        
अभियांत्रिकी गट – वरिष्ठ वर्ग -१ pdf iconमराठी pdf iconमराठी    
अभियांत्रिकी गट – कनिष्ठ वर्ग -१ pdf iconमराठी pdf iconमराठी    
अभियांत्रिकी गट –वर्ग -२        
१० सुरक्षा / दक्षता गट – कनिष्ठ वर्ग-१ व वर्ग -२ pdf iconमराठी pdf iconमराठी pdf iconमराठी  

कर्मचा-यांची  (वर्ग-३ व वर्ग -४) जेष्ठता सूची

अ.क्र. पद सन-२०१६ सन-२०१५
प्रस्तावित अंतिम प्रस्तावित अंतिम
दुग्धशाळा विज्ञान गट व गुण नियंत्रण गट .
(पाळी व्यवस्थापक + स.गु.नि.अ. )
pdf iconमराठी pdf iconमराठी    
दुग्धशाळा विज्ञान गट(पाळी व्यवस्थापक) pdf iconमराठी  pdf iconमराठी    pdf iconमराठी
गुण नियंत्रण गट(सहाय्यक गुणनियंत्रण अधिकारी) pdf iconमराठी pdf iconमराठी    pdf iconमराठी
दुग्धशाळा पर्यवेक्षक pdf iconमराठी pdf iconमराठी    pdf iconमराठी
दुग्धशाळा रसायन शास्त्रज्ञ pdf iconमराठी pdf iconमराठी    pdf iconमराठी
वर्ग -३ कार्यकारी गट pdf iconमराठी pdf iconमराठी    pdf iconमराठी
प्रशासन गट- अधीक्षक (बृहन्मुंबई स्तर) pdf iconमराठी pdf iconमराठी    pdf iconमराठी
प्रशासन गट- अधीक्षक (राज्यस्तरीय) pdf iconमराठी      
प्रमुख लिपिक – बृहन्मुंबई प्रादेशिक स्तर pdf iconमराठी pdf iconमराठी pdf iconमराठी  
१० वरिष्ठ सहाय्यक/प्रभाग रोखपाल     pdf iconमराठी  
११ लेखालीपिक/लिपिक     pdf iconमराठी  
१२ लिपिक नि टंकलेखक/ कनिष्ठ रोखपाल pdf iconमराठी       pdf iconमराठी
१३ लघुलेखक pdf iconमराठी  pdf iconमराठी    pdf iconमराठी
१४ दक्षता / सुरक्षा गट pdf iconमराठी  pdf iconमराठी    pdf iconमराठी
१५ अभियांत्रिकी गट pdf iconमराठी       pdf iconमराठी  
१६ वर्ग -४- दप्तरी/नाईक/फोटोकॉपी ऑपरेटर इ. pdf iconमराठी pdf iconमराठी    
मराठी