बृहन मुंबई दूध योजना

बृहन मुंबई दुध योजना

कार्यालयाचे नाव व पत्ता

महाव्यवस्थापक बृहन्मुंबई दूध योजना , यांचे कार्यालय,
अब्दुल गफारखान रोड,
वरळी सी फेस, मुंबई -४०००१८
दूरध्वनी-२४९३७१७९
फॅक्स-२४९१९४७२

प्रादेशिक  प्रमुखाचे नाव व हुद्दा दूरध्वनी / फॅक्स  ई-मेल
द. दि.कुलकर्णी, महाव्यवस्थापक,बृहन्मुंबई दूध योजना,वरळी

दूरध्वनी-२४९३७१७९

फॅक्स-२४९१९४७२

gm.gmms.w@gmail.com
 

                 आरे दुग्धशाळा 
                वरळी दुग्धशाळा                   कुर्ला दुग्धशाळा 

 

मराठी