अधिका-यांची माहिती

पदांची संख्या
आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी
प्रादेशिक विभाग प्रमुख पदे 
इतर कार्यालय  प्रमुख पदे 


कार्यालयाचे नाव व पत्ता
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य,
नवीन प्रशासकीय इमारत, अब्दुल गफारखान रोड,
वरळी सी फेस, मुंबई -४०००१८
दूरध्वनी –(०२२) २४९३७०६४,२४९३७०८७,२४९३५९२९
फॅक्स-२४९३७२०८

दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील वर्ग -१ अधिकाऱ्यांची संख्या

अ.क्र. अधिका-याचे पदनाम एकूण पदे
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य
अप्पर आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास
महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दूध योजना
उप आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास
प्रभारी व्यवस्थापक, वरळी/कुर्ला
सहाय्यक आयुक्त (गुणनियंत्रण)
प्राचार्य, दुग्धशाळा विज्ञान संस्था ,आरे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आरे दुग्ध वसाहत)
नियंत्रक, गुरे
१० प्रकल्प अधिकारी, दापचरी
११ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी
१२ दुग्धशाळा अभियंता
१३ जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी २९
१४ महाव्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना (मिरज)
१५ गुणनियंत्रण अधिकारी, वरळी/आरे/कुर्ला/मिरज
१६ प्रभारी व्यवस्थापक,आरे
१७ दुग्धशाळा विकास अधिकारी,आ.दु.वि. कार्यालय
१८ सहाय्यक आयुक्त, सामुग्री,आ.दु.वि. कार्यालय
१९ विशेष अधिकारी(अंदाजपत्रक)
२० उप संचालक (प्रशासन)बृहन्मुंबई मुंबई दूध योजना
२१ वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी,प्रा.दु.वि.अ. कार्यालय
२२ उप दुग्धशाळा अभियंता
२३ मुख्य दक्षता अधिकारी
२४ प्रधान कृषि अधिकारी

दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील वर्ग-२ मधील अधिकाऱ्यांची संख्या

अ.क्र. अधिका-याचे पदनाम एकूण पदे
सहा. दुग्धशाळा व्यवस्थापक
सहा. दुग्धशाळा विकास अधिकारी (तांत्रिक)
सहा. जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी २९
प्रशिक्षण अधिक्षक
कृषि अधिकारी/ सहा. कृषि अधिकारी
प्रक्षेत्र अधिक्षक , पालघर
सहा. दुग्धशाळा अभियंता
सहा. आयुक्त (प्रशासन/सर्वसाधारण)
सहा. संचालक (प्रशासन/ कर्मचारी)
१० जनसंपर्क अधिकारी
११ मेळ अधिकारी
१२ सहा. अंदाजपत्रक अधिकारी
१३ भांडार अधिकारी, मिरज/ वरळी
१४ सहा. कार्यकारी अधिकारी
१५ सहा. प्रकल्प अधिकारी
१६ अनुज्ञापन अधिकारी
१७ प्रशासकीय अधिकारी
१८ दूध प्रापण व वितरण अधिकारी, बृहन्मुंबई दूध योजना
१९ परिवहन अधिकारी
२० उप मुख्य दक्षता  अधिकारी/ सुरक्षा अधिकारी
२१ स्वीय सहाय्यक
२२ पशुधन विकास अधिकारी

इतर विभागातील अधिकारी

वित्त व लेखा विभागातील वर्ग -१ व -२ मधील  अधिकाऱ्यांची संख्या

अ.क्र. अधिकाऱ्याचे पदनाम एकूण पदे
उप आयुक्त (वित्तीय सल्लागार)
सहाय्यक आयुक्त लेखा / अंतर्गत लेखा परिक्षक
उप नियंत्रक (दुग्ध लेखा)
वर्ग -२ मधील पदे
लेखा अधिकारी २४

सहकार विभागातील वर्ग -१ व -२ मधील  अधिकाऱ्यांची संख्या

अ.क्र. अधिकाऱ्याचे पदनाम एकूण पदे
सह. निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध)
उप. निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध)/ विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध)
वर्ग -२ मधील पदे
सहा. निबंधक सह. संस्था ३०

कामगार/ आरोग्य/भूमी व अभिलेख विभागातील वर्ग -१ व -२ मधील  अधिकाऱ्यांची संख्या

अ.क्र. अधिकाऱ्याचे पदनाम एकूण पदे
सहाय्यक आयुक्त (कामगार)
वर्ग -२ मधील पदे
वैद्यकीय अधिकारी
भूसर्वेक्षण अधिकारी

आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी

पदनाम नाव दूरध्वनी /फॅक्स- ई मेल
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग आर.आर.जाधव, भा.प्र.से. २४९३१५७१
फॅक्स-२४९३७२०८
ddcmaharashtra@gmail.com
अप्पर आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास विभाग - - -
उप आयुक्त (प्रशासन)  द. दि. कुलकर्णी (अतिरिक्त कार्यभार) २४९३७२५५ dyddcadmin@gmail.com
उप आयुक्त (प्रक्रिया व वितरण) सी.एस.चौगले (अतिरिक्त कार्यभार) २४९६१५५२ dyddcpd@gmail.com
उप आयुक्त (उत्पादन व प्रापण) जे.पी. पाटील (अतिरिक्त कार्यभार) २४९३७०६४ dyddcpp@gmail.com
उप आयुक्त (वित्तीय सल्लागार)  जे.जे. झकारिया २४९२४३२७ dyddcfa@gmail.com
उप आयुक्त (दुग्धशाळा अभियंता)  एन.टी.बडगुजर(अतिरिक्त कार्यभार) २४९५०८२५ dyddcde@gmail.com
सहनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) एस. एस. आमणे(अतिरिक्त कार्यभार) २४९६५२०२ jntrgcop@gmail.com
मुख्य दक्षता अधिकारी
(मुख्यालय - श..दु.यो.गोंदिया)
आ.ज्यो.शिंदे ०७१८२ -२५२०२७/०२५००६२ gmsgondiya@gmail.com
जनसंपर्क अधिकारी एस.आर.कुलकर्णी (अतिरिक्त कार्यभार) २४९१९८३२ proddcmah@gmail.com

प्रादेशिक विभाग प्रमुख पदे 

पदनाम                   . नाव                             दूरध्वनी/ फॅक्स ई मेल पत्ता                                            .
महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी द. दि. कुलकर्णी                          २४९३७१७९ फॅक्स-२४९१९४७२ gmgmms@gmail.com अब्दुल गफारखान रोड, वरळी सी फेस,वरळी, मुंबई-१८
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई जी.डी. राखुंडे
(अतिरिक्त कार्यभार)
२७५७१४८६-२७५७८५२७ praduviamumbai@yahoo.co.in कोकण भवन, ५ वा मजला,
रूम नं.५१४,
सीबीडी बेलापूर -४००६१४
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे एम.एम.मुळे
(अतिरिक्त कार्यभार)
०२०-२४४५०२३०
फॅक्स-०२०-२४४५०५६६
regdairydevpune@yahoo.in कॉमनवेल्थ बिल्डींग, लक्ष्मीपेठ पुणे-४११०३०
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक
 
वाय.आर.नागरे
(अतिरिक्त कार्यभार)
०२५३-२५७३०२३ फॅक्स-२५७८११६ rddonsk@dataone.in शासकीय दूध योजना, नाशिक कंपाऊड, त्र्यबंक रोड, नाशिक-४२२००२.
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद पी.पी.मोहोड ०२४०-२३३१२७१ फॅक्स-०२४०-२३३१९६४ rddoabd@gmail.com शासकीय दूध योजना, औरंगाबाद कंपाऊड,
प्रशासकीय इमारत क्रांतीचौक, जालना रोड,
औरंगाबाद-४१३००१
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती
 
एच.जी.गडवे
(अतिरिक्त कार्यभार)
०७२१-२६६२४३७ फॅक्स-२६६२४३७ rddoamt@gmail.com शासकीय निवासस्थान टाईप-४, शासकीय दूध योजना परिसर,
अमरावती-४४४००६.
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर एच.जी.गडवे ०७१२-२५१२८४०/४१ फॅक्स-०७१२-२५१२८४० rddonagpur@gmail.com तेलंगखेडी रोड, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर-०१

इतर कार्यालय  प्रमुख पदे 

पदनाम                      नाव                                दूरध्वनी/ फॅक्स ई मेल पत्ता                                            .
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे
 
एन.व्ही.राठोड २९२७२४९५, फॅक्स-२९२७२४५० ceo_aarey@yahoo.co.in आरे दुग्ध वसाहत, आरे गोरेगाव, मुंबई-६५
प्राचार्य, दुग्धशाळा विज्ञान संस्था, आरे आर.एस. अहिरे, (अतिरिक्त कार्यभार) २९२७२५२२ -principaldsi@gmail.com आरे दुग्ध वसाहत, आरे गोरेगाव, मुंबई-६५
नियंत्रण, गुरे नियंत्रण योजना, गोरेगांव आर.एस. अहिरे, (अतिरिक्त कार्यभार) २६८६२५२१ cattcon111@gmail.com गोरेगाव, मुंबई-६५
प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प, दापचरी व्ही.बी. काजळे (अतिरिक्त कार्यभार) ०२५२८-२२०२०५१ podp.dapchari15@gmail.com ता. डहाणू  जि. पालघर
प्रक्षेत्र अधिक्षक, पशू पैदास व संगोपन केंद्र , पालघर एस.व्ही.कोडग ०२५२५ -२५२००१ cbrf2677@gmail.com पालघर- जि. पालघर
प्रभारी व्यवस्थापक,आरे दुग्धशाळा
 
जी.एन. राऊत, ०२२-२९२७२५१६ cdaarey@yahoo.co.in आरे दुग्ध वसाहत, आरे गोरेगाव, मुंबई-६५
प्रभारी व्यवसथापक, वरळी दुग्धशाळा
 
एन.टी.बडगुजर ०२२-२४९३०२२० फॅक्स-०२२-२४९१९४७२ dmworlidairy85@gmail.com अब्दुल गफारखान रोड,
वरळी सी फेस, मुंबई -४०००१८
दुग्धशाळा व्यवस्थापक, मातृ दुग्धशाळा, कुर्ला
 
जी.डी. राखुंडे
(अतिरिक्त कार्यभार)
२५२२५४२१/ २५,२५२२४३३० फॅक्स२५२२०२४८ dmmdkurla@gmail.com मातृ दुग्धशाळा, मुंबई-२४
मराठी