आमच्याशी संपर्क साधा

अधिकाऱ्यांचा संपर्क तपशील : विभागीय कार्यालये : प्रशासकीय कार्यालय:
कार्यालयाचा पत्ता दूरध्वनी संकेतस्थळ माहीती व्यवस्थापक
ई-मेल
फॅक्स
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय , नवीन प्रशासकीय इमारत , अब्दुल गफारखान मार्ग, वरळी सी फेस , वरळी, मुंबई –४०००१८ (०२२) २४९३७०६४, २४९३७०८७, २४९३५९२९

 
pro_dairy@maharashtra.gov.in

फॅक्स : २४९३७२०८

दूध पुरवठा व दूध केंद्रांच्या वाटपासाठी संबधित विभागाचे दूध प्रापण व वितरण अधिकारी /दुग्धशाळा व्यवस्थापक यांच्याकडे संपर्क साधा

दुग्धशाळा दूरध्वनी क्र.. ई-मेल फॅक्स क्र .
आरे दुग्धशाळा
( पश्चिम उपनगरे )
२९२७२५१६/२९२७२५२१ cdaarey@yahoo.co.in -
वरळी दुग्धशाळा
(मुंबई शहर )
२४९३९९८६ dmworlidairy85@gmail.com २४९१९४७२
कुर्ला दुग्धशाळा
( पूर्व उपनगरे )
२५२२४३३० dmmdkurla@gmail.com २५२२०२४८

अत्यावश्यक वेळी खालील दूरध्वनी क्र. वर संपर्क साधा

तात्काळ संपर्क :
अ. क्र. कार्यालय प्रमुख व पद दूरध्वनी क्र. फॅक्स क्र.
आरे दुग्धशाळा
प्रभारी दुग्धशाळा व्यवस्थापक
२९२७२५१६
२९२७२५२१
-
वरळी दुग्धशाळा
प्रभारी दुग्धशाळा व्यवस्थापक
२४९३९९८६
२४९३३८७८
२४९३०२२०
२४९१९४७२
मातृ दुग्धशाळा, कुर्ला
प्रभारी दुग्धशाळा व्यवस्थापक
२५२२४३३०
२५२२८४२१
२५२२०२४८
महाव्यवस्थापक,
बृहन्मुंबई दूध योजना
२४९३७१७९ २४९१९४७२
मराठी