अधिका-यांचा तपशिल

पदांची संख्या
महत्वाचे अधिकारी
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी


कार्यालयाचे नाव व पत्ता
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य,
नवीन प्रशासकीय इमारत, अब्दुल गफारखान रोड,
वरळी सी फेस, मुंबई -४०००१८
दूरध्वनी –(०२२) २४९३७०६४,२४९३७०८७,२४९३५९२९
फॅक्स-२४९३७२०८
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
पदांची संख्या
अ.क्र. अधिका-याचे पदनाम एकूण पदे
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य
उप आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास
सह निबंधक
जनसंपर्क अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आरे दुग्ध वसाहत)
नियंत्रक, गुरे
प्रकल्प अधिकारी, दापचरी
प्रदेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी २९
१० महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दूध योजना (मुंबई विभाग)
११ महाव्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना (ग्रामीण) २८
१२ दुग्धशाळा अभियंता ( मुंबई व ग्रामीण) १०
महत्वाचे अधिकारी
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग,
श्री. वाय. इ. केरुरे, भा.प्र.से.
दूरध्वनी-२४९३१५७१ फॅक्स-२४९३७२०८
ई मेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

महाव्यवस्थाप, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी
श्री. द. दि. कुलकर्णी
दूरध्वनी-२४९३७१७९ फॅक्स-२४९१९४७२
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

उप आयुक्त (प्रशासन)
श्री.  ए. आर. जाधव (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी-२४९३७२५५
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

उप आयुक्त (प्रक्रिया व वितरण)
श्री. ए. आर. जाधव (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी-२४९६१५५२
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

उप आयुक्त (उत्पादन व प्रापण)
श्री.जे.आर. गायकवाड (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी-२४९३७०६४
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

उप आयुक्त (वित्तीय सल्लागार)
श्रीमती जे.जे. झकारिया
दूरध्वनी-२४९२४३२७
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

उप आयुक्त (दुग्धशाळा अभियंता)
श्री. एन.टी.बडगुजर (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी-२४९५०८२५
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

सहनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध)
श्रीमती प्रज्ञा तायडे
दूरध्वनी-२४९६५२०२
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

जनसंपर्क अधिकारी
श्री. एस.आर. कुलकर्णी (अतिरिक्त कार्यभार)

दूरध्वनी-२४९१९८३२
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

मुख्य दक्षता अधिकारी
श्री.आ.ज्यो.शिंदे
दूरध्वनी-२४९३२०३२
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे
श्री. जी.एन. राऊत, (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी-२९२७२४९५, फॅक्स-२९२७२४५०
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


प्राचार्य, दुग्धशाळा
विज्ञान संस्था, आरे
श्री. आर.एस. अहिरे, (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी-२९२७२५२२
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

नियंत्रण, गुरे नियंत्रण योजना, गोरेगांव
श्री. आर.एस. अहिरे, (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी-२६८६२५२१

प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प,दापचरी
ता. डहाणू  जि. ठाणे
श्री. व्ही.बी. काजळे (अतिरिक्त कार्यभार)

दूरध्वनी-०२५२८-२२०२०५१
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

प्रक्षेत्र अधीक्षक, पशू पैदास व संगोपन केंद्र ,पालघर
पालघर- जि. ठाणे
श्री. एस.एस. ठाकरे (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी- ०२५२५ -२५२००१
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

दुग्धशाळा व्यवस्थापक, मातृ दुग्धशाळा, कुर्ला

श्री.जे.आर.गायकवाड
दूरध्वनी-२५२२५४२१/ २५,२५२२४३३० फॅक्स-२५२२०२४८
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

प्रभारी व्यवसथापक, वरळी दुग्धशाळा
श्री. सी. एस. चौगले (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी-०२२-२४९३०२२० फॅक्स-०२२-२४९१९४७२
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

प्रभारी व्यवस्थापक,आरे दुग्धशाळा
श्री. जी.एन. राऊत,
दूरध्वनी-०२२-२९२७२५१६
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


प्रदेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती यांचे कार्यालय,
शासकीय निवासस्थान टाईप-४, शासकीय दूध योजना परिसर,
अमरावती-४४४००६.
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती
श्री. पी.पी. मोहोड (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी-०७२१-२६६२४३७ फॅक्स-२६६२४३७
ईमेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद यांचे कार्यालय,
शासकीय दूध योजना, औरंगाबाद कंपाऊड,
प्रशासकीय इमारत क्रांतीचौक, जालना रोड,
औरंगाबाद-४१३००१
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद
श्री. एस.जे. पुसनाके (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी-०२४०-२३३१२७१ फॅक्स-०२४०-२३३१९६४
ईमेल-  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालय,
तेलंगखेडी रोड, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर-०१
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर
श्री. पी.पी. मोहोड (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी- ०७१२-२५१२८४०/४१ फॅक्स-०७१२-२५१२८४०
ईमेल-  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक यांचे कार्यालय,
शासकीय दूध योजना, नाशिक कंपाऊड, त्र्यबंक रोड, नाशिक-४२२००२.
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक
श्री. एन.व्ही.राठोड (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी- ०२५३-२५७३०२३ फॅक्स-२५७८११६
ईमेल-  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई यांचे कार्यालय,
कोकण भवन, ५ वा मजला,
रूम नं.५१४,
सीबीडी बेलापूर -४००६१४
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नवी मुंबई
श्री. ए.आर. जाधव
दूरध्वनी-२७५७१४८६ फॅक्स-२७५७८५२७
ईमेल-  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे यांचे कार्यालय,
कॉमनवेल्थ बिल्डींग, लक्ष्मीपेठ पुणे-४११०३०
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे
श्री. एच. जी. गडवे (अतिरिक्त कार्यभार)

दूरध्वनी-०२०-२४४५०२३० फॅक्स-०२०-२४४५०५६६
ईमेल-  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank